Nastavení cookies

Nastavení souborů cookies

Ochrana osobních údajů SCAME-CZ s.r.o.

Vítejte na webové stránce https://www.scame.cz.Ceníme si Váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů, které jste nám svěřili, je pro nás prioritou a chceme, abyste se cítili bezpečně a jste plně informováni o osobních údajích, které získáváme, a abyste byli seznámeni s tím, jak je používáme. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností SCAME-SK s.r.o. jako provozovatelem, jsme pro Vás jako dotyčnou osobu (dále jen „dotčená osoba“) připravili následující informace.

O nás

Společnost SCAME-CZ s.r.o.se zabývá výrobou a prodejem elektroinstalačního materiálu. Naše cíle jsou především spolehlivost a kvalita námi poskytovaných produktů a služeb, zároveň však i bezpečnost, kterou vnímáme iv oblasti nakládání s Vašimi daty. Pro úspěšné naplnění tohoto poslání je nezbytné zajistit adekvátní ochranu dat a zároveň všech prostředků zpracování dat a tím zajistit minimalizaci možných úniků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, zároveň v souladu s novým zákonem ČR č.18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů jakož i mezinárodními standardy a normami.

 

Zpracování osobních údajů

Prodej zboží

Zpracováváme osobní údaje zákazníků, resp. zaměstnanců zákazníků v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupních smluv, resp. objednávek. Za tímto účelem jsou dotyčné osoby povinny zpřístupnit údaje v požadovaném rozsahu, neboť bez těchto údajů nemůžeme naši dodávku zrealizovat. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány k zajištění plnění smlouvy a souvisejících činností, což zahrnuje prodej zboží, dodání zboží a vyřizování případných reklamací.

Poskytování služeb

Zpracováváme osobní údaje zákazníkova dodavatelů, resp. jejich zaměstnanců v rozsahu pro účely uzavření obchodních smluv. Za tímto účelem jsou dotyčné osoby povinny zpřístupnit údaje v požadovaném rozsahu, neboť bez těchto údajů nemůžeme naši službu zrealizovat. Tyto zpracovávány k zajištění plnění smlouvy a souvisejících činností.

Návštěva naší webové stránky

Zaznamenáváme a ukládáme IP adresu počítače, abychom odeslali obsah našich navštívených webových stránek do Vašeho počítače (např. texty, obrázky a soubory ke stažení atd.) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) GDPR. Tyto údaje zpracováváme také proto, abychom identifikovali a oznámili jakékoli zneužití. Právním základem v tomto případě je Čl. Čl. 1 písm. f) GDPR. V tomto kontextu je v našem zájmu, co se týče zpracování osobních údajů, zajistit řádné fungování naší webové stránky a podnikání prováděného přes naši webovou stránku.

Pokud zpracováváme Vaše údaje, jak je uvedeno výše, za účelem zajištění funkčnosti naší webové stránky, jste smluvně zavázáni zpřístupnit nám tyto údaje.

Jiné účely

Zpracováváme také osobní údaje, které dobrovolně poskytujete. při zadávání poptávky, online schůzky, při objednávání informačních materiálů či bulletinů. Právním základem v tomto případě je Čl. Čl. 1 písm. b) GDPR. Údaje, které v této souvislosti zpracováváme, zahrnují údaje zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů v rozsahu potřebném pro účely specifikované v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud zpracováváme Vaše údaje, jak je popsáno výše, pro účely přijetí a zpracování Vaší poptávky, schůzky nebo objednávky (odebírání newsletteru), jste povinni zpřístupnit tyto údaje. Váš požadavek bez těchto údajů nemůžeme zpracovat.

Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu až do doby odvolání souhlasu.

 

Poskytování údajů třetím stranám

Obecně přenášíme Vaše údaje na příslušné společnosti, kde jsou zpracovávány k zajištění požadované služby a podpory.

To znamená, že informace mohou zpracovávat i jiné právní subjekty. Takové zpracování je však omezeno v rozsahu, který je nezbytný pro účely definované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokyny vydanými provozovatelem, které je jiná právnická osoba, která jedná jako poskytovatel služeb (zprostředkovatel), povinna dodržovat.

V této souvislosti někdy používáme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají údaje v našem jménu (například v oblasti doručování zboží, e-mailového marketingu, návrhu a vývoje softwaru nebo na podporu zpracování objednávek od zákazníků). V těchto případech se informace přenášejí třetím osobám, aby se umožnilo další zpracování. Externí poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni v pravidelných intervalech, aby se zajistila přiměřená ochrana osobních údajů.

Tito poskytovatelé služeb (zprostředkovatelé) jsou vázáni našimi pokyny. Vzhledem k tomu podléhají našim požadavkům, které zahrnují zpracování Vašich údajů výhradně 

v souladu s našimi pokyny a v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů. Konkrétně jsou smluvně zavázáni, aby zacházeli s Vašimi údaji tak, aby zachovali důvěrnost informací a nejsou oprávněni zpracovávat údaje pro jiné účely, než jsou dohodnuty.

Přenos údajů ke zprostředkovatelům se uskutečňuje na základě čl. Čl. 1 GDPR.

Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám ani je jiným způsobem poskytovat ke komerčním účelům.

Kromě výše zmíněného, máme právo poskytnout Vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to nutné k objasnění nezákonného využívání našich služeb nebo k uplatnění právních nároků. Takový převod se však uskuteční pouze tehdy, existují-li konkrétní důkazy o nezákonném jednání nebo zneužití. Přenos Vašich údajů se může uskutečnit i, pokud to přispívá k prosazování podmínek používání nebo jiných dohod. Zároveň máme právní povinnost poskytovat na požádání informace některým veřejným orgánům.

Přenos těchto údajů je založen na našem legitimním zájmu zabránit zneužití, umožnit stíhání trestných činů a zajistit uplatňování svých práv, pokud naše zájmy převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s čl. Čl. 1 písm. f) GDPR.

Zamýšlený přenos dat do třetích zemí

V současnosti není plánován přenos údajů do třetích zemí. V případě takového přenosu zavedeme opatření potřebná pro splnění požadovaných zákonných podmínek. Především však budete včas informováni o příslušných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů v souladu s právními požadavky.

Zabezpečení

Společnost SCAME-CZ s.r.o.realizuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu všech osobních údajů, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Platí to i pro všechny nakupované externí služby. Ověřujeme účinnost našich opatření na ochranu údajů a neustále je vylepšujeme v souladu s technologickým rozvojem. Zadané osobní údaje jsou šifrovány během přenosu pomocí bezpečného šifrovacího procesu.

 

Cookies

Pro pro-uživatelské webové stránky a přizpůsobení provozu našich webových stránek Vašim potřebám, mohou naše webové stránky používat soubory cookies. Soubor cookie je malý soubor, který se na vašem počítači ukládá lokálně, když navštívíte webové stránky. Když navštívíte webovou stránku na stejném zařízení, soubor cookie naznačuje například, že jste opakovaným návštěvníkem. Soubory cookie nám také umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Nezahrnují žádné osobní údaje a není možné Vás prostřednictvím nich identifikovat na webových stránkách třetích stran – včetně stránek poskytovatelů analýzy.

Základní / nevyhnutelné cookie soubory

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Zahrnuje to například vydání anonymních ID relací ke shrnutí více dotazů na webový server nebo zajištění bezvadného fungování registrací a objednávek.

Soubory cookies prvních stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost *

cookie-control

www.scame.cz

Ukládá informace o vašich preferencích cookies

1 rok

SESS

www.scame.cz

Náhodný identifikátor návštěvníka potřebný pro korektní fungování serverové části webové stránky. Neukládá žádné osobní údaje.

dočasné

isLogged

www.scame.cz

Ukládá informaci o tom, zda je uživatel přihlášen do administračního rozhraní

dočasné

Funkční cookies

Tyto soubory cookie nám pomáhají ukládat Vaše zvolená nastavení nebo podporovat jiné funkce, když se pohybujete na naší webové stránce. Umožňují nám například zapamatovat si preferovaná nastavení pro další návštěvu nebo uložit Vaše přihlašovací údaje na naší webové stránce.

 

Soubory cookie výkonu / statistiky

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naši webovou stránku (například který internetový prohlížeč používáte, jak často navštěvujete naši webovou stránku, které stránky otevřete nebo jak dlouho zůstáváte na naší webové stránce). Tyto soubory cookie neuchovávají žádné informace, které umožňují osobní identifikaci návštěvníků. Informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou agregovány a tedy anonymní.

Cookies můžete přijmout nebo odmítnout – včetně těch, které se používají ke sledování webových stránek – výběrem vhodných nastavení pro váš prohlížeč. Můžete nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, když obdržíte nový soubor cookie, nebo je zcela zablokovat. Pokud se však rozhodnete odmítnout soubory cookie, možná nebudete moci používat všechny funkce naší webové stránky (např. při objednávkách nákupu). Váš prohlížeč Vám také nabízí možnost odstranit soubory cookie (například pomocí funkce Vymazat historii prohlížení). Další informace naleznete ve funkci Nápověda pro uživatele v části Nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost *

_gat

www.google.com

Používá se k omezení rychlého opakování požadavků.

1 minuta

_gid

www.google.com

Používá se k rozlišení uživatelů.

24 hodín

_ga

www.google.com

Používá se k rozlišení uživatelů.

2 roky

*Životnosť

Dočasné cookies (automaticky jsou smazány po zavření webového prohlížeče).
Trvalé cookies (zůstanou na disku uloženy i po zavření webového prohlížeče).

Anonymizované sledování webových stránek

S cílem lépe sladit tyto webové stránky s potřebami našich zákazníků analyzujeme, jak naši zákazníci komunikují s webem. Anonymizujeme Vaši IP adresu a poté ji použijeme pro analýzu údajů, jako například stránky na adrese https://www.scame.sk, které navštívil Váš prohlížeč a Váš počítač. K tomuto účelu opět používáme cookie soubory. Soubor cookie obsahuje pouze jedno jedinečné číslo, pomocí kterého vás můžeme znovu identifikovat na našich webových stránkách, ale ne na webových stránkách třetích stran. Zaznamenané údaje používáme pouze pro statistické účely. Zejména adresa IP nebude přiřazena žádnému individuálnímu uživateli. Údaje nebudou sdíleny se třetími stranami.

Google Analytics - podmínky používání

Tato webová stránka využívá službu Google Universal Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Služba Google Universal Analytics používá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vytvořené souborem cookie o používání webových stránek (včetně Vaší adresy IP) budou odesílány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

  IP anonymizace je na této webové stránce sublementována. Společnost Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet adresy IP pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Ve jménu poskytovatele webových stránek společnost Google použije tyto informace pro účely hodnocení Vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu poskytovateli webových stránek. Společnost Google nebude vaši IP adresu přiřazovat k jiným údajům, které má společnost Google. Odmítnout používání souborů cookie můžete výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete mít možnost využít plnou funkčnost těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala data (soubory cookie a adresa IP) stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Používání služby Google Analytics můžete odmítnout kliknutím na následující odkaz. Na počítači se nastaví soubor cookie odmítnutí, který zabrání příštímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Zakázat službu Google Analytics. - https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na stránce https://www.google.de/intl/en_uk/policies /. Upozorňujeme, že na této webové stránce je kód Google Analytics doplněn o "anonymizeIp", aby se zajistila anonymizovaná kolekce IP adres (tzv. IP-masking).

 

Podstránky https://www.hagard.sk používají další online nástroje:

Overheat

Overheat.de je webový nástroj pro analýzu z Overheat UG (limited liability) «se sídlem v Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen, Německo. Nástroj anonymně zaznamenává interakce náhodně vybraných jednotlivých návštěvníků s webovými stránkami. Toto vytváří záznam o chování návštěvníků, jako jsou pohyby po obrazovce a kliknutí, s cílem identifikovat příležitosti ke zlepšení příslušných webových stránek. Navíc, pro statistické účely nástroj také vyhodnocuje informace o operačním systému, prohlížeči, příchozích a odchozích referencích (odkazy), demografii, rozlišení a typu zařízení. Tyto informace nejsou osobní a nejsou poskytovány třetí straně. Pokud nechcete, aby se tyto informace zaznamenávaly, můžete tuto funkci deaktivovat na všech internetových stránkách, které používají overheat, nastavením DoNotTrack ve Vašem prohlížeči. Podrobnější informace o této možnosti naleznete na následující stránce: http://overheat.de/opt-out.html

Vložené pluginy

Naše webové stránky používají odkazy na následující sociální sítě:

• facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

• Google+, Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

• Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

• Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemecko

• YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

 

Tlačítka zobrazují loga jednotlivých sociálních sítí. Tlačítka však nejsou standardní pluginy poskytované sociálními sítěmi, ale propojení s ikonami tlačítek. Tato tlačítka se aktivují pouze záměrnou činností (kliknutím). Pokud nekliknete na tlačítka, do sociálních sítí nebudou přeneseny žádné údaje. Klepnutím na tlačítka akceptujete komunikaci se servery sociální sítě, čímž aktivujete tlačítka a vytvoříte odkaz.

Po klepnutí, tlačítko funguje jako plugin pro sdílení. Sociální síť získá informace o navštíveném webu, který můžete sdílet se svými přáteli a kontakty. Pokud nejste přihlášeni, budete přesměrováni na přihlašovací stránku sociální sítě, na kterou jste klikli, čímž opustíte stránky tuev-sued.de. Pokud jste přihlášen, Váš "like" nebo sdílení příslušného článku se odešle.

Když aktivujete tlačítko, sociální sítě obdrží i informace, které jste získali na příslušné stránce naší webové stránky a kdy jste tak učinili. Kromě toho mohou být odesílány informace, jako například Vaše IP adresa, podrobnosti o používaném prohlížeči a nastavení jazyka. Pokud kliknete na tlačítko, Vaše kliknutí se přenese do sociální sítě a použije se v souladu s pravidly o údajích.

Když klepnete na tlačítko, nemáme kontrolu nad shromážděnými údaji a zpracovatelskými činnostmi. Nejsme zodpovědní za toto zpracování údajů, nejsme ani „provozovatel“, jak je definováno v GDPR. Nejsme si vědomi úplného rozsahu sběru údajů, jeho právního základu, účelů a doby uchovávání. Vzhledem k tomu, zde uvedené informace nemusí být nutně úplné.

Údaje se odešlou bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele, nebo zda jste přihlášen. Pokud jste se přihlásili, Vaše údaje budou přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Poskytovatelé mohou také používat cookies ve Vašem počítači ke sledování.

Pokud víme, tito poskytovatelé ukládají tyto údaje do uživatelských profilů, které používají pro inzerci, průzkum trhu a / nebo design orientovaný na poptávku. Tento typ analýzy se provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby prezentovali reklamu orientovanou na poptávku a informovali ostatní uživatele sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Chcete-li uplatnit své právo na námitku, kontaktujte příslušného poskytovatele.

Informace o účelech a rozsahu shromažďování údajů, o dalším zpracování a používání údajů příslušnou sociální sítí ao právech a nastaveních ochrany osobních údajů naleznete v informacích poskytnutých těmito stránkami sociálních médií:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy

Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Twitter: http://twitter.com/privacy

Xing: https://www.xing.com/privacy

youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Pokud si nepřejete, aby o Vás sociální sítě získávaly údaje, neklikejte na zmíněná tlačítka.

Standardní doby pro vymazání údajů

Legislativa definovala lhůty a povinnosti uchovávání údajů. Na konci těchto lhůt budou příslušné údaje pravidelně vymazány. Údaje, na které se nevztahují uvedené lhůty uchování a povinnosti, se odstraní nebo anonymizují, jakmile již nebudou platit účely definované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů neobsahuje jiná zvláštní ustanovení pro ukládání údajů, uchováváme všechny údaje, které shromažďujeme, pokud jsou požadovány pro výše uvedené účely, pro které byly shromážděny.

Další používání údajů a jejich mazání

Jakékoli další zpracování nebo používání Vašich osobních údajů se obvykle provede pouze v rozsahu povoleném na základě právního předpisu nebo pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo použitím dat. V případě dalšího zpracování pro jiné účely než ty, pro které byly údaje původně shromážděny, Vás budeme o dalším použití informovat a poskytneme Vám všechny důležité informace před dalším zpracováním.

Identifikace a stíhání zneužití

Všechny informace k identifikaci a stíhání zneužití, zejména Vaši IP adresu, uchováme maximálně 7 dní. Právním základem v tomto případě je Čl. Čl. 1 písm. f) GDPR. Důvodem zájmu o uchovávání Vašich údajů po dobu 7 dnů je zajistit fungování našich webových stránek a podnikání uskutečňované prostřednictvím této webové stránky a zabránit kybernetickým útokům. V případě potřeby můžeme použít anonymní informace k přizpůsobení návrhu našich webových stránek potřebám uživatelů.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Na požádání máte právo od nás získat informace o osobních údajích, které se Vás týkají a které jsme zpracovali v rozsahu, který je definován v článku. 15 GDPR. Vaši žádost můžete poslat poštou nebo e-mailem na níže uvedené adresy.

 

Právo na opravu

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili jakékoli nepřesnosti ve Vašich osobních údajích, které se Vás týkají (článek 16 GDPR). Za tímto účelem kontaktujte níže uvedenou adresu.

 

Právo na vymazání

Máte-li platné právní důvody vymezené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazání ("právo být zapomenut") osobních údajů, které se Vás týkají. Mezi tyto právní důvody patří: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo odvoláváte svůj souhlas a neexistují žádné jiné právní důvody pro zpracování; dotyčná osoba namítá proti zpracování (a neexistují žádné převažující legitimní důvody pro zpracování - neuplatňuje se na námitky vůči přímé reklamě). Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Právo na omezení zpracování

Jsou-li splněna kritéria definovaná v čl. 18 GDPR, máte právo na omezení zpracování, jak je uvedeno v předchozím článku GDPR. Podle tohoto článku může být požadováno omezení zpracování, zejména je-li zpracování nezákonné a dotyčná osoba se brání vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich používání, nebo pokud dotyčná osoba namítá proti zpracování podle čl. 10. Čl. 1 GDPR, není-li jasné, zda náš legitimní zájem převyšuje zájem dotyčné osoby. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Právo na přenos dat

Máte právo na přenos dat, jak je definováno v článku. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na přenos těchto údajů jinému provozovateli. Předpokladem je, že zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Právo na námitku

Podle článku. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které je založeno na či. 1 písm. e) nebo f) GDPR, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Budeme upouštět od zpracování Vašich osobních údajů, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud není účelem zpracování prokazování, uplatňování a obhajování právních nároků. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu

Pokud si myslíte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které jsme provedli, je nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru. Tento orgán můžete kontaktovat na adrese:

 

Úřad na ochranu osobních údajů České republiky

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, žádostí o informace a uplatnění práv dotčených osob nebo stížností adresujte na níže uvedenou adresu společnosti (provozovatele).

 

Kontaktní údaje provozovatele:

SCAME-CZ s.r.o.
Průmyslová 2084
594 01 Velké Meziříčí

Tel. č.: +420 566 524 988

E-mail: scame@scame.cz

IČO: 25076370
DIČ: CZ25076370

 

25.5.2018

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Newsletter

Dostaňte od nás zajímavé novinky jako první